Selecteer een pagina

Informatie en inspiratie

Lezing: Als je prettig oud wil worden….

…. dan moet je er op tijd mee beginnen! Maar hoe dan? Waarmee dan? Het gaat over de 9 aandachtsgebieden. En over de impact van maatschappelijke veranderingen voor jonge ouderen.

Voor: Jonge ouderen. Duur: 1uur

Lezing: Pioniers van de derde levensfase 

Een uitgebreide en indringende vertelling. Omlijst met een grap, poëzie en muziek wordt terug gekeken en vooral vooruitgeblikt naar de rol van de babyboomer en X-generatie in de nabije toekomst. Als pioniers zullen zij de uitdaging van een nieuwe lange levensfase aangaan en zich maatschappelijk relevant maken. Maar hoe dan?

Voor: Jonge ouderen. Duur: 1.45 uur

Lezing: Vergeet de derde levensfase niet 

Maatschappelijke veranderingen en de impact op de derde levensfase. Preventie. De noodzaak om deze doelgroep aandacht te geven en de mogelijkheden en belemmeringen.

Voor: Beleidsmaker en professionals. Duur: 1 uur

Workshop: Schrijf je eigen verhaal!

De baby-boom- en X-generatie kunnen geen gebruik maken van het bestaande verhaal voor de derde levensfase. 20 jaar of langer uitdrijven is geen optie. Zij zullen moeten pionieren bij de invulling van deze nieuwe, lange levensfase. Zij zullen hun eigen verhaal moeten schrijven.

Voor: Jonge Ouderen. Duur: 6 uur, optioneel: terugkom deel (4 uur)

Workshop: Aandachtsgebieden in de derde levensfase

Deze workshops worden op maat ingericht. Maatschappelijke veranderingen en de impact op de derde levensfase. Preventie. De noodzaak om deze doelgroep aandacht te geven en de mogelijkheden en belemmeringen. Workshops zijn interactief en prikkelen tot actie.

Voor: Beleidsmaker en professionals. Duur: 1 dagdeel

Wijk en buurt

 Pioniers van de derde levensfase

Meer en meer ontstaat het idee dat ook de groep van de jonge ouderen, de mensen in de derde levensfase een belangrijke rol kunnen en moeten spelen in het antwoord op de vergrijzing. Een rol met twee belangrijke kanten: enerzijds de voorbereiding van hun eigen toekomst, anderzijds als denk- en doekracht in het sociaal maatschappelijk domein. Het bereiken, informeren en inspireren van deze groep vraagt om een aanpak in wijk of buurt, gericht op de burger in de derde levensfase en uitgevoerd door deze mensen zelf. JongeOuderen.nl heeft zo’n aanpak uitgewerkt onder de noemer: Pioniers van de derde levensfase. 

Het doel van het project ‘Pioniers van de derde levensfase’ is: het aandeel verdubbelen van de mensen in een wijk of buurt die zich concreet en bewust met de inrichting van de derde levensfase bezighoudt. Daarbij vormen de 9 aandachtsgebieden thema’s waar zij als pioniers mee aan de slag zouden kunnen gaan. 

Aanpak: (uiteraard vraagt de uitrol van deze aanpak in elke omgeving een eigen passende invulling.)

  • Via informatie- en inspiratiebijeenkomsten of via verschillende bestaande kanalen in wijk en buurt wordt een aantal pioniers gezocht.
  • De pioniers gaan aan de slag in wijk of buurt en worden daarbij ‘on the job’ begeleid en getraind. Zij onderzoeken in wijk of buurt wat er al gebeurt rondom de genoemde aandachtsgebieden. Zij organiseren planmatig passende activiteiten en bijeenkomsten om de andere mensen in de derde levensfase te inspireren en te verbinden rondom deze aandachtsgebieden. Zij leren hoe ze dit planmatig kunnen voortzetten vanuit het idee dat er elk jaar een nieuw plan wordt gemaakt.
  • Onderdeel van het traject is ook dat er een vorm van borging wordt opgezet samen met lokale stakeholders om continuïteit te garanderen.
  • De begeleiding zal bestaan uit een aantal gezamenlijke sessies gedurende een periode van een half jaar tot 1 jaar, met als doel dat de groep pioniers voldoende geëquipeerd zijn om hierna de pioniersrol zelfstandig en planmatig te kunnen voortzetten.

Resultaten:  

  • Een betere persoonlijke voorbereiding op de toekomst.
  • Een concrete invulling van preventie in het sociaal domein. Denk aan: meer vrijwilligers, een route naar informele zorg en zorgzame buurten.
  • Een bijdragen aan de sociale cohesie in buurten.
  • Indirect: het toegankelijk houden van het zorgstelsel, vermindering zorgkosten.

 

Opleiding & Training

JongeOuderenCoach

In 2015 is met steun van de Provincie Noord-Brabant en in samenwerking met kenniscentra en scholen een post-initiële opleiding samengesteld: de ThuisWoon Coach. Dit is later de Jonge Ouderen Coach genoemd, omdat het werkveld groter is dan het ‘wonen’. De opleiding is gericht op kennis en vaardigheid om mensen in de derde levensfase te prikkelen en actiever met hun eigen toekomst bezig te laten zijn. Dat kan individueel of groepsgewijs, als professional of als vrijwilliger, als zelfstandig coach of als uitvoerende in een project. De aandachtsgebieden vormen een belangrijke leidraad in de opleiding

De opleiding is op maat in te richten en aan de specifieke wensen aan te passen.

Pioniers van de derde levensfase

Deze training is gericht op de pioniers rol in het wijk en buurtproject ‘Pioniers van de derde levensfase’. De pioniers leren hierin hoe zij planmatig activiteiten en bijeenkomsten kunnen organiseren in wijk en buurt gericht op de inspiratie en informatie van de mensen uit de derde levensfase in deze wijk. Ook hier vormen de aandachtsgebieden een belangrijke leidraad in de opleiding

Quickscan

QuickScan Jonge Ouderen

Hoe staan het in onze omgeving met de actieve jonge ouderen? Welke instellingen zijn hier bewust mee bezig? Welke aandacht is er voor de derde levensfase vanuit beleidsmatig oogpunt? Hoeveel procent is actief en bewust bezig met de toekomst? Hoeveel zouden het kunnen zijn? Op welke terreinen zijn zij actief? Zijn de belangrijke aandachtsgebieden afgedekt? Is er sprake van een planmatige informatie, inspiratie en verbinding? Is er een structurele aanpak of hangt het sterk samen met specifieke personen of is er een structuur? Waar zouden we op kunnen aanhaken? Wie zijn de stakeholders voor een actieve derde levensfaseburger? Wat zouden de stakeholders kunnen bijdragen? Wat willen de stakeholders bijdragen? Zijn stakeholders bereid om mee te werken aan een project gericht op de jonge ouderen?

In een vogelvlucht enkele vragen die onderdeel kunnen zijn van de Quickscan. Het onderzoek geeft een goed beeld van de status quo, hetgeen direct een nulmeting is voor een mogelijk FOJO-project. Tevens geeft het aanbevelingen voor een plan van aanpak en de kans van slagen voor zo’n project.