Jonge ouderen: hét antwoord op vergrijzing

Het potentieel van de derde levensfase benut.

JONGEOUDEREN.NL werkt aan de gevolgen van de vergrijzing door het informeren, inspireren, coachen en verbinden van de burger in de derde levensfase.

Onderzoek  & Advies

Informatie & Inspiratie

Opleiding & Coaching

Projectbegeleiding

Voor de lezer:
Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!

Laatste blogs

Wijkteam en ouderen

Wijkteam en ouderen

Op Zorgvisie.nl wordt de rol van wijkteams in de ouderenzorg belicht. Naast vroegsignalering zouden er ook aandacht voor mensen in de derde levensfase moeten zijn. Dat vraagt echter een specifieke benadering. Of dat gaat lukken, is de vraag.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Wouter Bos vindt het belangrijk dat Menzis voorop gaat lopen in de het organiseren van regionale zorg, met aandacht voor preventie. Met deze ambitie komt er misschien ruimte komt voor serieuze vormen van primaire preventie gericht op de vergrijzingsproblematiek. Daarbij zou de focus kunnen liggen op de mensen in de derde levensfase.

Eigen regie

Eigen regie

Behoud van eigen regie is belangrijk in het ouderenbeleid, WMO en in de zorg. Bij een zorgvraag is het idee van eigen regie redelijk uitgewerkt. Bij preventie is het een lastige kwestie. Immers wel of geen juiste keuzes maken is ook eigen regie. Zowaar een paradox! Het lijkt vooral een kwestie van een juiste toon en vooral het aanspreken in de eigen omgeving.

Zorg en vergrijzing

Zorg en vergrijzing

In een uitwisseling van standpunten over de verpleeghuiszorg en de vergrijzing bleek weinig hoop voor de toekomst. Er is aan alles tekort: geld, mensen. Een oplossing lijkt niet in zicht. Misschien kan een nieuwe vorm van preventie soelaas bieden?

Visie senioren

Visie senioren

Een coalitie van seniorenorganisaties hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld. Mooi en concreet, maar anders denken over vergrijzing en een onderscheid tussen de 3de en 4de levensfase zou een aanvulling kunnen zijn.

Anders denken over vergrijzing

Anders denken over vergrijzing

De gangbare ideeën met betrekking tot de vergrijzing van de samenleving zijn hopeloos verouderd. Het thema wordt slecht geadresseerd en men probeert dit vraagstuk in bestaande vakjes te proppen. In de politieke agenda’s wordt vergrijzing vertaald als “Wat doen we met de ouderen?” en wordt het vraagstuk geplaatst onder zorg en wonen. Voor de ouderenpartijen is het vooral een kwestie van AOW en Pensioen. Er is nauwelijks oog voor de enorme maatschappelijke impact en geen besef dat het structureel is, tot ver na 2100! Deze beperkte benadering is niet langer houdbaar. Het is tijd voor een fundamenteel ander denkkader voor dit thema.

ALLE BLOGS >>

VERGRIJZING

De vergrijzing van onze samenleving heeft een enorme impact in het sociale domein. Het raakt onder andere de zorg, het wonen, het sociale cohesie en de zelfredzaamheid van mensen. De ouderen in de zogenaamde ‘derde levensfase’, spelen hierin een cruciale rol.

Derde levensfase

Dit is de fase na de werkzame periode tot aan het moment dat iemand kwetsbaar en afhankelijk wordt. Het is de fase van de vitale ouderen. Zij vormen enerzijds een groot maatschappelijk potentieel dat bij veel thema’s kan worden ingezet. Anderzijds zijn zij belangrijk in de preventie van veel problematiek die met vergrijzing te maken heeft. Zij kunnen zich namelijk bewust voorbereiden op die periode.

Planmatig

Helaas is het aandeel jonge ouderen dat zich bewust inzet en voorbereidt nog klein. Door planmatig informatie en inspiratie aan te bieden kan dat aandeel worden vergroot. Dat kan in wijken en buurten worden opgezet, waarbij de jonge ouderen zelf een belangrijke rol kunnen spelen, onder andere als JongeOuderenCoach.

Uit het rapport: De derde levensfase, het geschenk van de eeuw

Wanneer het handelingsperspectief in de derde levensfase wordt verruimd, heeft iedereen daar baat bij. En daarmee de samenleving als geheel.”

Jet Bussemaker, voorzitter Raad van Volksgezondheid en Samenleving

Als mensen in de derde levensfase op tijd bewuste keuzes maken, dan ....

 … betere sociale netwerken *  meer lokale verbinding * nieuwe vormen van (vrijwilligers-) werk * minder eenzaamheid * meer participatie

… meer wooninitiatieven * meer doorstroming op de woningmarkt *  meer bewuste keuzen * meer bewuste vraag

…minder kosten in de zorg * meer gemeenschapsinitiatieven * meer zelfregie * minder kwetsbaarheid * gemeenschappelijke mantelzorg

PREVENTIE…

Uit het rapport: Preventie, een eerste richtwijzer voor gemeenten, VNG, 2018

… in het sociale domein vraagt een andere manier van denken, werkwijze, financiering en verantwoording.

… kan het beste gestalte krijgen door inwoners te begeleiden orde in hun leven aan te brengen.

… is zinnig in de vorm van een zichtbare lokale basisinfrastructuur die inwoners helpt bij ‘sociale levensvraagstukken’.

… heeft altijd te maken met het spanningsveld tussen optreden en terugtreden….

… kent als leidende principes : ‘nabijheid’, ‘integraliteit’ en ‘tijdigheid’.

 

Waar kunnen we u bij helpen?

Opleiding & Training 

JongeOuderenCoach

 In diverse vormen voor vrijwilligers en professionals

Wijk- & buurtprojecten

Focus op Jonge Ouderen

Planmatig informatie en inspiratie geven in wijk en buurt aan de hand van 9 aandachtsgebieden

Onderzoek & advies

QuickScan JongeOuderen

Wat is de status quo m.b.t. het activeren van jonge ouderen? 

Informatie & Inspiratie

Lezingen 
Workshops

Voor burgers, professionals en beleidsmakers

Aandachtsgebieden

Er zijn veel activiteiten die jonge ouderen kunnen ondernemen om zich beter voor te bereiden op later én om invulling te geven aan de derde levensfase. In samenwerking met een grote groep mensen als klankbord, zijn deze activiteiten ondergebracht in negen aandachtsgebieden:

 

WONEN, FINANCIËN, LEEFSTIJL, MOBILITEIT, PARTICIPATIE, UITDAGING, VEILIGHEID, NETWERK, ONTSPANNING.

Nog meer lezen over de aandachtsgebieden: 

Wie prettig oud wil worden, begint op tijd!

Lees hier het blogbericht over de opzet van projecten in wijk of buurt!

QUICK-

SCAN

Quickscan JongeOuderen

CBS geeft helder aan wat de prognoses zijn. Bijvoorbeeld hoeveel mensen 65+ en hoeveel 80+ er over 10 jaar zijn. Er is software die op wijkniveau ook de toekomstige problemen in gezondheid, eenzaamheid, woonproblematiek en zelfredzaamheid kan voorspellen.

Het wordt een stuk lastiger om de vraag te beantwoorden in hoeverre de jonge ouderen zich hierop voorbereiden. Aan de hand van gesprekken met beleidsmakers, instellingen en jonge ouderen kan worden onderzocht welke activiteiten worden ontwikkeld, wat de kwaliteit daarvan is en welke aandachtsgebieden nog meer aandacht vragen..