Selecteer een pagina

BLOGS

Ongemakkelijke waarheid

Ongemakkelijke waarheid

‘Ouder worden 2040’ stelt: taboes moeten worden doorbroken, fundamentele verandering (vergrijzing) vragen om fundamentele transformatie. Het zou jammer zijn als in die transformatie ouderen in de derde levensfase zouden worden vergeten.

Lees meer
Tweederangs burgers

Tweederangs burgers

Prof. Jan Latten schetst een beeld dat ouderen in een negatief verhaal gevangen zitten en roept op om dat beeld te veranderen. Het lastige is dat mensen vaak helemaal kunnen opgaan in hun verhalen en dat zij zich daar aan vasthouden, zonder nog naar het ander verhaal te luisteren. Misschien kan een nieuw verhaal hierin uitkomst bieden?

Lees meer
We helpen graag

We helpen graag

In beleid en aanpak van de problematiek van de vergrijzing is het onderscheid tussen de derde en vierde levensfase van grote waarde. Het is de scheidslijn tussen zorg en preventie, tussen hulp bieden of inspiratie. Het benoemen van een nieuwe groep binnen de derde levensfase kan een waardevolle toevoeging zijn.

Lees meer
Zoekende ouderen

Zoekende ouderen

In beleid en aanpak van de problematiek van de vergrijzing is het onderscheid tussen de derde en vierde levensfase van grote waarde. Het is de scheidslijn tussen zorg en preventie, tussen hulp bieden of inspiratie. Het benoemen van een nieuwe groep binnen de derde levensfase kan een waardevolle toevoeging zijn.

Lees meer
Ouderen en wonen

Ouderen en wonen

Door de vergrijzing wordt ‘Wonen’ voor ouderen en beleidsmakers een serieus vraagstuk. Onduidelijkheid en verwarring ligt op de loer in de benadering van dit vraagstuk. Een onderscheid in een derde en een vierde levensfase is cruciaal voor een effectieve aanpak.

Lees meer
Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Een andere kijk op vrijwilligerswerk maakt een andere organisatie en opzet mogelijk. Niet de vrijwilliger zien als een sterke en krachtig type dat in zijn vrije tijd een hulpbehoevende van hulp voorziet. Het vrijwilligerswerk is veel meer een domein waarin mensen, in hun wederzijdse kwetsbaarheid, zoeken naar een manier om betekenis vol te kunnen zijn en betekenisvolle contacten te kunnen onderhouden.

Lees meer
Preventie 2.0

Preventie 2.0

In een brief aan de nieuwe informateur Hamer, vragen de GGD, Federatie voor gezondheid en de SER om een verdieping, verbreding en een verankering van preventie in de samenleving. Een Preventieakkoord 2.0, zou je kunnen zeggen. Niet alleen de focus op de zorg, maar toewerken naar een gezond en vitaal Nederland. Een geweldig plan, met hier nog enkele opmerkingen vanuit het perspectief van jonge ouderen.

Lees meer
Brief voor het kabinet

Brief voor het kabinet

De informateur en uiteindelijk de leden van het nieuwe kabinet krijgen veel brieven van organisaties die de aandacht vragen. Ook de ouderenorganisaties pleiten voor serieuze aandacht voor de vergrijzing. Wij voegen er ook een toe, in de hoop dat deze brieven gezien zullen worden.

Lees meer
Groenboek

Groenboek

Eind januari verscheen een nieuw groenboek van de Europese commissie met als titel ‘Over de vergrijzing’. Een groenboek (green paper) is een document van de Europese Commissie dat uitnodigt tot discussie over te ontwikkelen beleid. Die uitnodiging is letterlijk, je kan dus een brief schrijven of antwoordformulier invullen, waar de Commissie rekening mee gaat houden en vervolgens feedback geeft op de resultaten. Lees hier onze bijdrage.

Lees meer
Businesscase vergrijzing

Businesscase vergrijzing

Een businesscase is de legitimering van een project. Wat kost het? Wat levert het op? Wat zijn de risico’s? Past het in de tijd? Soms zijn ze opgesteld in lijvige rapporten, soms op de beroemde achterkant van een bierviltje. Als de juiste vragen zijn beantwoord en de noodzaak om ermee te starten is voelbaar, dan kan het licht op groen. Daarom hier een voorzet voor de businesscase voor de inzet van de jonge ouderen in het kader van vergrijzing.

Lees meer
Handelingsperspectief

Handelingsperspectief

Om preventief aan de slag te gaan met het probleem van vergrijzing is een handelingsperspectief voor jonge ouderen van groot belang. Wat kunnen ze doen en hoe kunnen ze concreet bijdragen? JongeOuderen.nl maakt daarbij gebruik van negen aandachtsgebieden, voortgekomen uit een dialoog met jonge ouderen over kwaliteit van leven, life-events en pro-activiteit.

Lees meer
Preventie en ouder worden

Preventie en ouder worden

Onze vergrijzende samenleving vraagt om een maatschappelijke inspanning, zowel reactief als preventief. Reactief is die maatschappelijke inspanning goeddeels ingericht. We weten hoe te reageren op de gevolgen. Er zullen zich op dat terrein vooral vraagstukken voordoen in de zin van capaciteit, efficiëntie en betaalbaarheid. Bij de preventie is de inhoud en aanpak niet zo eenduidig. Wat dan? Hoe dan? Wie? Wanneer? Het zijn vragen die verlammend kunnen werken en die aandacht vragen.

Lees meer
De gemeente aan zet!

De gemeente aan zet!

In de strijd tegen de gevolgen van vergrijzing worden de mensen in de derde levensfase gezien als een belangrijke groep. Deze mensen zijn daar zelf echter nog niet zo bewust van. Uitsluitend het faciliteren van initiatieven zal daarom niet voldoende zijn. Wat kunnen gemeentes nog meer doen om de preventie-opdracht in het kader van vergrijzing vorm te geven?

Lees meer
Ageisme

Ageisme

Ageisme: vooroordelen, stereotypering en discriminatie op grond van leeftijd, is een wijdverbreid probleem Ouderen worden daardoor achtergesteld. In de strijd tegen ageisme propageert de WHO een communicatiecampagne om meer begrip voor ageisme te kweken bij media, beleidsmakers, politie etc. Een actieve emancipatie vanuit de mensen in de derde levensfase zou ook een goed idee zijn. Let’s stop ageisme!

Lees meer
Beleid gericht op de derde levensfase

Beleid gericht op de derde levensfase

In het rapport: ‘De derde levensfase: een geschenk van de eeuw’, bepleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving voor meer beleid gericht op de derde levensfase. Zij geven in 3 inspiratiedossiers aan hoe dat zou kunnen. Een 4de dossier als fundament zou welkom zijn.

Lees meer
Focus ook op de jonge ouderen!

Focus ook op de jonge ouderen!

Jonge ouderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de problemen als gevolg van de vergrijzing. Zij vormen een groot inzetbaar potentieel én ze kunnen zichzelf veel beter voorbereiden op later. Een focus op deze doelgroep in het beleid is dan ook aan te bevelen.

Lees meer